23,000 23,000 تومان
  • فروشنده : sinasa

  • کد فایل : 61252
  • فرمت فایل دانلودی : pdf
  • تعداد مشاهده : 665
  • تعداد صفحات : 12
سوال از فروشنده

آخرین فایل ها

- بیشتر -

آموزش دستورات و پرسش های SQL

مخفف عبارت Structured Query Languageاست و به زبانی است از نوع استاندارد برای مدیریت و پرس و جوی دیتابیسها. SQLبرای ذخیره، تغ

0 665
آموزش دستورات و پرسش های SQL

 تاریخچه SQLبه سال ۰۷۹۱برمیگردد و در آغاز با توسعه دیتابیس رابطهای ( )Relational Databaseتوسط
دو محقق، دونالد دی. چمبرلین ( )Donald D. Chamberlinو ریموند بویس ( )Raymond F. Boyceشکل
گرفت. آنها این زبان را برای کار با دیتابیسهای رابطهای طراحی کردند و آن را SEQUEL (Structured
)English Query Languageنامگذاری کردند. در سال ،۰۷۹۷زبان به SQLتغییر نام داد و در سال ۰۷۹۱
به عنوان استاندارد ANSI SQLتوسط سازمان استانداردهای ملی آمریکا ( )ANSIتأیید شد.
از آن زمان، SQLبه عنوان زبان استاندارد برای کار با دیتابیسهای رابطهای شناخته شده است و در بسیاری از
سیستمها و پایگاههای داده استفاده میشود. SQLهمچنین توسعه یافته و بهبود یافته و نسخههای مختلفی از آن توسط
سازمانها و شرکتهای مختلف منتشر شده اس
 


محتوای فایل دانلودی

درباره زبان SQL در علوم کامپیوتر

راهنمای استفاده

فایل به صورت  pdf و نیاز به آدوبی یا فاکسیت ریدر


ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.