12,000 تومان
  • فروشنده : sinasa

  • کد فایل : 57937
  • فرمت فایل دانلودی : .pdf
  • تعداد مشاهده : 228
  • فرمت فایل اصلی : PDF
  • تعداد صفحات : 4

آخرین فایل ها

- بیشتر -

ChatGPT و ابزارهای هوش مصنوعی مولد برای یادگیری و تحقیق توسط Bohyun Kim

بسیاری از محصولات پیچیده یادگیری ماشینی ) (MLاخیراً به عنوان ابزارهای تولید محتوا برای همه منظوره معرفی شده اند .موردی که بیشترین توجه را به خود جلب کرد ChatGPTبود، یک ربات چت با مدل زبان بزرگ.(LLM) GPT-3.5

0 228
ChatGPT و ابزارهای هوش مصنوعی مولد برای یادگیری و تحقیق توسط Bohyun Kim
بسیاری از محصولات پیچیده یادگیری ماشینی ) (MLاخیراً به عنوان ابزارهای تولید محتوا برای
همه منظوره معرفی شده اند .موردی که بیشترین توجه را به خود جلب کرد ChatGPTبود،
یک ربات چت با مدل زبان بزرگ.(LLM) GPT-3.5هوش مصنوعی مولد برای تولید محتوا